Uttalelser og brev 2023

Brev, uttalelser og avisinnlegg fra Lillomarkas Venner 2023:

20. desember: Fellesuttalelse fra FNF: Høringsuttalelse til kommuneplanens arealdel – Oslo mot 2040

19. desember: Til Norges vassdrags- og energidirektorat: Oppfølging av konsesjonsvedtak for vannuttak i Trollvann – vi etterlyser vannstandsmerke og miljøplan

19. desember: Til Plan- og bygningsetaten: Høringsuttalelse til kommuneplanens arealdel – Oslo mot 2040

8. desember: Til Statsforvalteren i Oslo og Viken: Anmodning om etterfølgelse av reguleringsplan og umiddelbar stans i tilkjøring av masser til Huken

15. desember: Svar fra Statsforvalteren: oversendelse av anmodningen til Plan- og bygningsetaten

20. november: Til Olje- og energidepartementet: Klage på konsesjonsvedtak om uttak av vann til snøproduksjon i Trollvann

15. januar 2024: Oversendelse av klagene til organisasjonene til departementet fra NVE

11. november: E-post til Bymiljøetaten med bekymring vedrørende tilkjøring av masser til Huken

16. november: Svar på bekymringen fra BYM

18. oktober: Fellesbrev til Landbruks- og matdepartementet i regi av FNF: Behov for veiledere om bruken av skogbruksloven for alle aktører

12. oktober: Til Statsforvalteren i Oslo og Viken: Høringsuttalelse til Franzefoss pukk AS sin søknad om endring av tilatelse etter forurensningsloven til mottak, mellomlagring og behandling av returasfalt og betong på Bondkall pukkverk.

28. september: Til Byrådsavdelingen for miljø og samferdsel: Bekymringsmelding for oppfølging av reguleringsplanen for Huken

16. september: Til NVE: Høringsuttalelse til oppdatert søknad om konsesjon til vannuttak fra Trollvann til snøproduksjon

1. september: Til Bymiljøetaten i Oslo kommune: Om behovet for søppelkasser, benker og bekjemping av fremmedarter på Ravnkollen

1. september: Til Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune: Høringsuttalelse i saken om Østreheimsveien 28A.

23. august: Til Byrådsavdelingen for miljø og samferdsel fra Lillomarkas Venner, Naturvernforbundet i Groruddalen, Groruddalen miljøforum og Naturvernforbundet i Oslo og Akershus: Bekymring for Huken – blir reguleringsplanen fulgt opp etter intensjonene slik at tiltakene kommer allmennheten, naturen, friluftslivet og idretten til gode?

12. oktober: Svar fra byrådsavdelingen

6. juli: Til Landbruks- og matdepartementet: Fellesuttalelse i regi av FNF: Skogbruksloven: Innspill til bedre kunnskapsgrunnlag, veiledning, medvirkning og verdivalg

31. august: Svar fra departementet

21. april: Innspill til nabovarsel ved oppstart av turvei Sinober – Burås

7. april: Til Bymiljøetaten: Anmodning om å ta initiativ til å få vernet Bånkallia

3. mars: Fellesuttalelse til Kommuneplanens arealdel 2022-2035, Nittedal kommune

24. februar: Innspill til Planprogram for Grorud sentrum

24. februar: Til Nittedal kommune: Korrigering av kartet som legges til grunn for kommuneplanbehandlingen, mht. hensynssonen rundt Bjønndalen bruk.

2. mars: Svar fra Nittedal kommune angående hensynssonen rundt Bjønndalen bruk

24. februar: Spørsmål til Bymiljøetaten og framdriften når det gjelder nytt nedskalert reguleringsforslag for Oslo Alpinsenter i Grefsenkollen

28. februar: Svar fra Bymiljøetaten om framdriften ved Oslo Alpinsenter

6. februar: Til Forsvarsbygg: Oppfølging av vårt forslag om å restaurere Salamanderdammen fra mai 2022.

8. februar: Svar fra Forsvarsbygg angående Salamanderdammen

5. februar: Til Nittedal kommune. Vi purrer på oppfølging av tilsynsrapporten for Bjønndalen skianlegg fra 2017.

31. januar: Svar til Bymiljøetaten på deres spørsmål om hva vi mener om bred ekstern høring om flerbruksplanen

25. januar: «Vi jubler ikke over stengt Grefsenkleiv». Svar i Akers avis til Gudbrand Bakkes påstand om at naturverninteressene er skyld i at Grefsenkleiva er stengt i vinter.