Uttalelser og brev 2017

Brev, uttalelser og avisinnlegg fra Lillomarkas Venner 2017:

21. desember 2017: Linderudkollen skianlegg: krav om avvisning av søknad om dispensasjon fra reguleringsplan

6. desember 2017: Høringsuttalelse til planprogram for detaljregulering av
Lahaug skytebane. LV slutter seg til OOF/FNF Akershus’ uttalelse

23. oktober 2017: Høringsuttalelse om forslag til ny forskrift om skogbehandling og skogsdrift i Oslo og nærliggende kommuner

25. september 2017: Brev til PBE i Oslo kommune og Fylkesmannen i Oslo og Akershus om brudd på regulering Linderudkollen, Kapteinsputten etc.

25. august 2017: Brev til Bymiljøetaten, Utdanningsetaten, Byråd for miljø og samferdsel og Byråd for oppvekst og kunnskap med oppfordring til å videreføre undervisningstilbudet i Oslomarka

31. juli 2017: Til Klima- og miljødepartementet: Høringsuttalelse fra Lillomarkas Venner til departementets forslag til presisering av markaloven § 2 og endring av markagrensa i Lunner og Nittedal kommuner.

30. juni 2017: Til Oslo kommune, Byrådet: Høringsuttalelse om utkast til kommuneplanens samfunnsdel med byutviklingsstrategi

5. juni 2017: Til Fylkesmannen i Oslo og Akershus: Høringsuttalelse – søknad om bruk av returasfalt til terrengsikringsformål – Huken pukkverk – Oslo kommune

2. juni 2017: Brev til Asplan Viak: Innspill til planarbeidet i Huken, Ammerudveien 300

9. mai 2017: Brev til Fylkesmannen i Oslo og Akershus Vedrørende «Svar på henvendelse om nylaget sykkelsti i Lillomarka naturreservat»

4. april 2017: Brev til Fylkesmannen i Oslo og Akershus: Innspill til forslag om utvidelse av Røverkollen naturreservat

1. mars 2017: Merknader til søknad om dispensasjon fra markaloven i forbindelse med oppføring av fire lysmaster ved Lillomarka arena

23. februar 2017: Brev til Kontrollutvalget i Oslo kommune: Anmodning om vurdering av kommunens saksbehandling i forbindelse med ulovlig utført anleggsarbeid ved Linderudkollen

13. februar 2017: Brev til Strand/Løken Arkitekter AS og Plan og bygningsetaten: Uttalelse til søknad fra Bymiljøetaten v. Strand/Løken Arkitekter AS om godkjenning av kunstsnølangrennsanlegg på Linderudkollen.

20. januar 2017: Brev til Oslo og omland friluftsråd om arbeidsoppgavene til Samarbeidsforum for sykling i Marka

19. januar 2017: Brev til byrådsavdelingen for miljø og samferdsel med våre merknader til utkast til mål og retningslinjer for Oslo kommunes skoger