Månedlige arkiver: september 2017

Linderudkollen – hvorfor har vi lover og regler?

Sommeridyll ved Kapteinsputten 2017

På Linderudkollen lages det skianlegg. Ingenting er som en skitur i marka vinterstid, men i sommer har mange turgåere reagert på at sommerbruken av marka ser ut til å være glemt ved Linderudkollen. Der ligger en av få badeplasser i denne delen av Lillomarka, stranda nord i Kapteinputten. Her var det tidligere en fin gressbakke og sandstrand. Nå er denne delen av Kapteinsputten blitt til en fylling i kanten av skianlegget. Dette er brudd på reguleringsbestemmelsene for anlegget, der dette området er satt av «til bruk for allmennhetens friluftsliv i sommerhalvåret».

Les videre

Høstens turer

Skog ved Grefsenkleiva som må hogges hvis det blir ny stolheistrase

– har gått til områder under press. Ennå skjuler skogen den spektakulære stien med overheng som leder inn til uteligger-Haralds hytte. Men slik blir det ikke lenger hvis alpinanleggseierne får det som de vil og lager ny stolheistrase.

På Slattum hadde skogsmaskiner rasert «halve» soppskogen vår siden sist. Et sjeldent artsrikt stykke eventyrskog gikk fløyten i løpet av en formiddag. Se bilder fra turene i menyen øverst.

Ny forskrift om skogsdrift i marka

Hogst blant rødlistearter på Slattum

Landbruks- og matdepartementets forslag til ny forskrift om skogbehandling og skogsdrift i marka er en gavepakke til hogstglade skogeiere og dårlig nytt for naturmangfoldet i Oslomarka, vårt viktigste friluftsområde.

Natur- og friluftsorganisasjonene i regionen har i mange år etterlyst en ny oppdatert forskrift for skogbruket, som er i tråd med Marklovens formål. Forslaget som nå har kommet er en stor skuffelse og en klar svekkelse av forskriften. Hovedutfordringen er at den fjerner plikten til å søke om tillatelse til hogst. Hogster under 10 da må ikke meldes, og hogster over 10 da kan iverksettes etter 3 uker dersom kommunen ikke har kommet med innsigelser på hogstplanene. Det kreves altså ikke lenger en eksplisitt godkjenning for å sette i gang en hogst. Det betyr at naturvernorganisasjonene ikke har nor vedtak å klage på, dersom den innmeldte hogsten berører sjeldne arter, og hogsten vil praksis være umulig å stoppe.

Les videre