Status Huken

Det har helt til nå vært uklart hvilke planer Oslo kommune har mht. storkonsertarena. Huken har vært et alternativ, og derfor har arbeidet med å åpne Aurevannsbekken, bekjempe fremmedarter osv. vært stilt i bero. Men endelig – torsdag 18. april fikk Helge Braathen i Naturvernforbindet i Groruddalen med seg byråd for miljø og samferdsel Marit Vea til Huken for å slippe gladnyheten om at Huken endlig er erklært uegnet som storkonsertarena. Referansegruppa for åpning av Aurevannsbekken skal fortsette arbeidet, det er funnet midler til bekjemping av fremmedarter, og Huken skal være et faneprosjekt for tilbakeføring av natur! Akers avis – Groruddalen dekket begivenheten, les deres oppslag her.

Bane NOR inviterte 16. april til informasjonsmøte om forurensningssituasjonen i massene som er tilført Huken. De har et måleprogram gående i Huken, og så langt viser verdiene for innhold av uran at de ligger under grenseverdiene for drikkevann.

13. februar mottok vi dette brevet fra Byrådsavdelingen fir miljø og samferdsel. Når det gjelder muligheten for innhold av radioaktivt uran i massene, har Statsforvalteren pålagt bane NOR å kartlegge og risikovurdere massene fra Follobanen som er tilført Huken. Kommunen avventer denne rapporten før de gjør videre tiltak. På grunn v uvitenhet hos BYM, har ikke reguleringsplanen blitt fulgt opp når det gjelder kontroll av fremmede arter. Det virker dessuten som om det har spredt seg mye fremmedarter fra naboområder. Strategien videre er å sprøyteså terrenget med gress, slik at det blir vanskeligere for fremmede arter å etablere seg, og utføre jevnlig, maskinell slått av vegetasjonen i hele Huken. Over tid håper man at dette vil ta livet av det aller meste av fremmedartene i Huken, og gress vil etablere seg.

Onsdag 10. januar har vi avtalt møte med Byråd for miljø og samferdsel Marit Vea. Representanter fra Naturvernforbundet i Groruddalen, Naturvernforbundet i Oslo og Akershus, Alnaelvas Venner, Groruddalen Miljøforum og Lillomarkas Venner deltar på møtet. Vi har med denne presentasjonen, som vi håper å få vist. Lillomarkas Venner har denne ønskelista for Huken.

Det er stor aktivitet rundt Huken om dagen. Vi er først og fremst opptatt av to ting:

Åpning av Aurevannsbekken: vi ønsker at rekkefølgebestemmelsen i reguleringsplanen overholdes, slik at åpning av Aurevannsbekken har prioritet. Det har blitt foreslått at Huken skal brukes som konsertarena for store konserter. Dette lar seg ikke forene med at Aurevannsbekken åpnes og at vi får en blågrønn inngangsport til området. Vi ønsker ikke konsertarena. Bildet er fra planforslaget for Huken, og viser en mulighetsstudie for åpning av Aurevannsbekken.

Hindre spredning av fremmede arter: Reguleringsplanen sier klart og tydelig at Det skal lages en tiltaksplan som skal forhindre etablering og spredning av fremmede arter. Den har vi ikke sett noe til, på tross av at store mengder masser kjøres inn i Huken. Massene brukes til å fylle ut bruddkanter og til å bearbeide terrenget for anleggsingeniør av skiløyper og turveier. Men vi har dårlige erfaringer med masser som dumpes i marka. Både i skianlegget ved Linderudkollen, Lillomarka arena og nå Huken har fremmede arter raskt tatt over vegetasjonen, på tross av at det er satt klare krav til at massene som kjøres inn skal være rene. Bildet er fra Biofokus rapport 2022-102 og viser en blomstereng slik vi ønsker oss den i Huken

Les brev og annet stoff om saken:

25. august 2023: Brev til Byrådsavdeling for miljø og samferdsel fra Lillomarkas Venner, Naturvernforbundet i Groruddalen, Groruddalen miljøforum og Naturvernforbundet i Oslo og Akershus: Bekymring for Huken – blir reguleringsplanen fulgt opp etter intensjonene slik at tiltakene kommer allmenheten, naturen, friluftslivet og idretten til gode?

23. oktober 2023: Svar på brevet

11. november 2023: Brev til Bymiljøetaten fra Lillomarkas Venner: Bekymring om tilkjøring av masser til Huken

16. november 2023: Svar på brevet

November 2023: Budsjettinnspill Oslo-budsjettet for 2024 fra Lillomarkas Venner, Alnaelvas Venner, Naturvernforbundet i Groruddalen og Groruddalen Miljøforum: Huken etterbrukskrav

21. november 2023: Oppslag i Aftenposten om dumping av masser med radioaktivt uran. Tilsvarende masser er lagt i Huken, men det er foreløpig ikke undersøkt om det kommer radioaktivt sig fra disse. Side 1, side 2

Vi har laget en oppsummering av hovedpunkter når det gjelder fremmedarter i Huken

Reguleringsplanen for Huken

Biofokus rapport 2022-102: Huken pukkverk. Fremmede arter og fugl

Handlingsplan for biologisk mangfold i Oslo

Velkommen til årsmøte

Vi skal ha årsmøte torsdag 18. april i flerbrukshuset på Grorud. Huset ligger i Grorudveien 7, lett tilgjengelig både med kollektivtransport, sykkel og bil.

Medlemmene kan komme med forslag til årsmøtet. Forslag som ønskes tatt opp på årsmøtet kan sendes med e-post til post@lillomarkasvenner.no
eller med post til avsenderadressen, for de som har fått årsmøtepapirene tilsendt i papirform. Forslag må være hos styret innen 8. april, og kunngjøres her på hjemmesiden.

Årsmøtepapirene kan lastes ned her:

Innkalling til årsmøtet
Årsberetning for 2023
Regnskap
Noter til regnskapet

Etter årsmøtet vil Magne Lindholm presenterer den nye boka si, Veiviser for Lillomarka. Boka er en turguide for Lillomarka, og utgis i et hendig turformat. Foruten å beskrive
35 korte og lange turer, gir boka en faglig beskrivelse av natur, geologi, kulturhistorie, skogen i Lillomarka og stedene turene går innom.

Vel møtt!