Kategoriarkiv: Ukategorisert

Vil du være med å påvirke Lillomarkas framtid?

Lillomarkas Venner trenger flere styremedlemmer. Ifølge vedtektene, skal foreningen ledes av et styre på 9 medlemmer og 2-4 varamedlemmer. Det siste året har vi totalt vært 7 styremedlemmer, inkludert varamedlemmer. Valgkomiteen gjør en tapper innsats, men det er vanskelig å verve styrekandidater.

Vi jobber for naturvern og friluftsliv i Lillomarka. Vi har nær kontakt med myndighetene og har stor påvirkningskraft i mange saker.

Hvis du brenner for de samme verdiene og kan tenke deg å være med og ta i et tak en periode ved å stille til styrevalg, så hører vi veldig gjerne fra deg. Styrevalget skjer på årsmøtet 18. april.

Hilsen oss 7 i styret til Lillomarkas Venner

Flittige maur trengs både i skogen og i styret.

Status Huken

13. februar mottok vi dette brevet fra Byrådsavdelingen fir miljø og samferdsel. Når det gjelder muligheten for innhold av radioaktivt uran i massene, har Statsforvalteren pålagt bane NOR å kartlegge og risikovurdere massene fra Follobanen som er tilført Huken. Kommunen avventer denne rapporten før de gjør videre tiltak. På grunn v uvitenhet hos BYM, har ikke reguleringsplanen blitt fulgt opp når det gjelder kontroll av fremmede arter. Det virker dessuten som om det har spredt seg mye fremmedarter fra naboområder. Strategien videre er å sprøyteså terrenget med gress, slik at det blir vanskeligere for fremmede arter å etablere seg, og utføre jevnlig, maskinell slått av vegetasjonen i hele Huken. Over tid håper man at dette vil ta livet av det aller meste av fremmedartene i Huken, og gress vil etablere seg.

Onsdag 10. januar har vi avtalt møte med Byråd for miljø og samferdsel Marit Vea. Representanter fra Naturvernforbundet i Groruddalen, Naturvernforbundet i Oslo og Akershus, Alnaelvas Venner, Groruddalen Miljøforum og Lillomarkas Venner deltar på møtet. Vi har med denne presentasjonen, som vi håper å få vist. Lillomarkas Venner har denne ønskelista for Huken.

Det er stor aktivitet rundt Huken om dagen. Vi er først og fremst opptatt av to ting:

Åpning av Aurevannsbekken: vi ønsker at rekkefølgebestemmelsen i reguleringsplanen overholdes, slik at åpning av Aurevannsbekken har prioritet. Det har blitt foreslått at Huken skal brukes som konsertarena for store konserter. Dette lar seg ikke forene med at Aurevannsbekken åpnes og at vi får en blågrønn inngangsport til området. Vi ønsker ikke konsertarena. Bildet er fra planforslaget for Huken, og viser en mulighetsstudie for åpning av Aurevannsbekken.

Hindre spredning av fremmede arter: Reguleringsplanen sier klart og tydelig at Det skal lages en tiltaksplan som skal forhindre etablering og spredning av fremmede arter. Den har vi ikke sett noe til, på tross av at store mengder masser kjøres inn i Huken. Massene brukes til å fylle ut bruddkanter og til å bearbeide terrenget for anleggsingeniør av skiløyper og turveier. Men vi har dårlige erfaringer med masser som dumpes i marka. Både i skianlegget ved Linderudkollen, Lillomarka arena og nå Huken har fremmede arter raskt tatt over vegetasjonen, på tross av at det er satt klare krav til at massene som kjøres inn skal være rene. Bildet er fra Biofokus rapport 2022-102 og viser en blomstereng slik vi ønsker oss den i Huken

Les brev og annet stoff om saken:

25. august 2023: Brev til Byrådsavdeling for miljø og samferdsel fra Lillomarkas Venner, Naturvernforbundet i Groruddalen, Groruddalen miljøforum og Naturvernforbundet i Oslo og Akershus: Bekymring for Huken – blir reguleringsplanen fulgt opp etter intensjonene slik at tiltakene kommer allmenheten, naturen, friluftslivet og idretten til gode?

23. oktober 2023: Svar på brevet

11. november 2023: Brev til Bymiljøetaten fra Lillomarkas Venner: Bekymring om tilkjøring av masser til Huken

16. november 2023: Svar på brevet

November 2023: Budsjettinnspill Oslo-budsjettet for 2024 fra Lillomarkas Venner, Alnaelvas Venner, Naturvernforbundet i Groruddalen og Groruddalen Miljøforum: Huken etterbrukskrav

21. november 2023: Oppslag i Aftenposten om dumping av masser med radioaktivt uran. Tilsvarende masser er lagt i Huken, men det er foreløpig ikke undersøkt om det kommer radioaktivt sig fra disse. Side 1, side 2

Vi har laget en oppsummering av hovedpunkter når det gjelder fremmedarter i Huken

Reguleringsplanen for Huken

Biofokus rapport 2022-102: Huken pukkverk. Fremmede arter og fugl

Handlingsplan for biologisk mangfold i Oslo

Forslag til årsmøtet

Vi har fått inn to forslag som ønskes behandlet på årsmøtet. Forslagsstiller for begge sakene er Ben Borgen, som er medlem i Lillomarkas Venner.

Sak 1: Lillomarka som landskapsvernområd
Årsmøtet ønsker at Lillomarka som helhet blir et landskapsvernområde.
Vi viser til behovet for å verne natur spesielt i bynære områder. Norge har lite verneområder og målet er jo både fra FN, EU og Stortinget at nye områder må vernes innen 2030 for å nå de mål verdenssamfunnet har satt seg om å bevare urskog og arter.
Å bevare hele Lillomarka urørt vil være et bidrag til å nå disse nødvendige mål.

Sak 2: Navnekonkurranse
Lillomarkas Venner utlyser en navnekonkurranse hvor man innen oktober ber om innspill for å gi et navn til den flotte fossen i Huken. I tråd med markaloven kan ikke denne 10 meter store fossen bygges ned eller kuttes 5 meter.

Når det gjelder sak 1, viser styret til pågående arbeid for å få til et landskapsvernområde i Lillomarka. Sammen med Naturvernforbundet i Oslo og Akershus, lanserte vi i 2015 et forslag om vern av store deler av Lillomarka som landskapsvernområde etter naturmangfoldsloven. Forslagets hovedtanke var å sikre Lillomarka for friluftsliv og en skogsdrift som tar hensyn til opplevelsesverdier i skogen. Les mer om dette forslaget på våre hjemmesider, her: https://lillomarkasvenner.no/lillomarka-landskapsvernomrade/