Månedlige arkiver: januar 2018

Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene for rulleskitrase ved Linderudkollen avvises

Romslige løyper ved Linderudkollen, januar 2017

Plan- og bygningsetaten (PBE), med henvisning til uttalelse fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus (FMOA) tar til fornuft og avviser søknaden fra STRAND/LØKEN ARKITEKTER AS om å asfaltere mesteparten av skitraseen, som forøvrig er bredere enn reguleringsplanen tilsier. FMOA skriver at et slikt tiltak «…ikke bare vil være i strid med reguleringsplanen, men også forutsetningene departementet la i tillatelse til oppstart..«. PBE konkluderer med at søknaden avvises og at saken nå er avsluttet.

Det kommer også fram at tiltakene «…vil være avhengig av en endring av reguleringsplan, ny høring og en eventuell stadfestelse etter markaloven § 6…» Saken er altså ikke nødvendigvis slutt, det gjenstår å se om Bymiljøetaten og/eller utbygger er villig til å gå gjennom en ny reguleringsprosess.

Nå gjenstår det å se hva PBE sier om dispensasjonssøknadene for snøproduksjon, rennhus og lysmaster. Det aller største bruddet på reguleringen for skianlegget på Linderudkollen er at man, uten søknad eller tillatelse, gjennomførte distribuert snøproduksjonsanlegg. Dette førte til mye større inngrep enn reguleringsplanen tillot. Rennhus og lysmaster er plassert utenfor reguleringsområdet for anlegget, og forringer badeplassen ved Kapteinsputten og dermed sommerbruken av stedet. Lillomarkas Venner er en av flere som har klaget på disse inngrepene. Klagene er fortsatt til behandling. Etter vår mening bør disse ulovlighetene få konsekvenser.

Det må bli en slutt på at Oslo kommunes etater regner med at det er lettere å få tilgivelse enn tillatelse når det gjennomføres tiltak som er ulovlige etter reguleringsbestemmelsene og markaloven, for deretter å søke om dispensasjon når det kommer inn klager. PBE og byrådet bør ta det ansvaret de er satt til slik at denne typen framgangsmåte ikke vil «lønne seg».

Les mer om saken her:

Ansvarlig søker arkitekt Strand/Løkens nabovarsel (i etterkant) mht. snøproduksjon
Naturvernforbundets og Lillomarkas Venners uttalelse om nabovarselet
Lillomarkas Venners krav om stans i det ulovlige arbeidet ved Kapteinsputten
Arkitekt Strand/Løkens søknad om disp mht. rennhus
Lillomarkas Venners krav om avvisning av søknad om dispensasjon fra reguleringsplan (stort dokument – kan ta litt tid å laste ned)
PBEs avslag på behandling av søknad om dispensasjon