Skjøtsel og artsmangfold på Hestejordene

Hestejordene er et åpent kulturlandskap og et svært mye brukt turområde innenfor markagrensa vest for Sandås på Rødtvet. Hestejordene står på Byantikvarens gule liste på grunn av deres kvaliteter som verneverdig kulturminne. Grunneier er Forsvarsbygg.

Lillomarkas Venner er med og driver skjøtsel på Hestejordene. Rydding og beiting har foregått her siden 2001, og dyra som går her hver sommer er et velkjent og kjært innslag for alle som ferdes i området. Blant annet er barnehager og småskoleklasser hyppige gjester. Beitinga er en forutsetning for å holde kulturlandskapet i hevd, med et rikt og særpreget plante- og dyreliv. Lillomarkas Venner arrangerer hvert år turer, som er åpne for alle, for eksempel fugleturer og nyttevekstturer.

Samtidig er beitearealene en verdifull ressurs for lokale dyreeiere, som har stort behov for gras til dyra. Arealene beites nå av storfe og hester fra den kommunale Nordre Lindeberg gård og hester fra Alna ridesenter. Gjerding, tilsyn og rydding gjøres på dugnad av lokale ildsjeler. Anslagsvis 250 dugnadstimer nedlegges hver sesong. Strømmen på gjerdene sjekkes daglig sesongen gjennom. Dyreeierne har hovedoppsynet med dyra.

Les mer om området i Naturvernforbundets naturkart. 

og i Hestejordeneheftet. 

Hestejordeneheftet er, for øvrig, tilgjengelig som klassesett for skoler som ønsker det.