Ny forskrift om skogsdrift i marka

Hogst blant rødlistearter på Slattum

Landbruks- og matdepartementets forslag til ny forskrift om skogbehandling og skogsdrift i marka er en gavepakke til hogstglade skogeiere og dårlig nytt for naturmangfoldet i Oslomarka, vårt viktigste friluftsområde.

Natur- og friluftsorganisasjonene i regionen har i mange år etterlyst en ny oppdatert forskrift for skogbruket, som er i tråd med Marklovens formål. Forslaget som nå har kommet er en stor skuffelse og en klar svekkelse av forskriften. Hovedutfordringen er at den fjerner plikten til å søke om tillatelse til hogst. Hogster under 10 da må ikke meldes, og hogster over 10 da kan iverksettes etter 3 uker dersom kommunen ikke har kommet med innsigelser på hogstplanene. Det kreves altså ikke lenger en eksplisitt godkjenning for å sette i gang en hogst. Det betyr at naturvernorganisasjonene ikke har nor vedtak å klage på, dersom den innmeldte hogsten berører sjeldne arter, og hogsten vil praksis være umulig å stoppe.

 Motivasjonen er effektivisering og at hensynet til natur- og friluftsinteressene blir ivaretatt av andre lover og forskrifter, nemlig skogbruksloven, bærekraftforskriften og Norsk PEFC skogstandard, regelverk som i langt svakere grad ivaretar naturmangfold, i tillegg til at en slik ordning noe optimistisk forutsetter at skogeierne setter egne interesser til side til fordel fornatur- og friluftsinteresser.

Den foreslåtte meldepliktsordningen innebærer at marka- og naturvernorganisasjonene vil ha store problemer med å følge med på planlagte hogster og å protestere dersom hogsten berører et verdifullt område. Forskriften svekker derfor hensynet til biomangfold og friluftsliv. Under gjeldende praksis har det vært krevd endringer i planene i rundt 10% av hogstplanene, mange på grunn av funn av rødlistearter i det innmeldte området. Slike hogster på under 10 da vil med det nye forslaget til forskrift komme under radaren, på bekostning av natur- og friluftshensyn. Kontroversielle hogster av artsrike forekomster vil for eksempel kunne gå ubemerket hen med den nye forskriften. Og antallet 10 da-hogster er det ingen begrensning på.

OOF og FNF inviterte til møte om den nye skogruksforskriften 12. september, der også Lillomarkas Venner var til stede. Etter møtet ble det satt opp en arbeidsgruppe som har som oppdrag å komme fram til en felles uttalelse på forskriftsforslaget. Arbeidsgruppa skal bestå av representanter fra følgende organisasjoner: OOF, FNF Oslo, FNF Akershus, DNT Oslo og Omegn, Naturvernforbundet Oslo og Akershus og Skiforeningen, Norges Jeger- og Fiskerforening Oslo og/eller Akershus og Oslo Idrettskrets. Vi heier på arbeidsgruppa, som må skrive en kraftfull felles uttalelse innen høringsfristen 7. oktober 2017.

Les forslaget til ny forskrift om skogbehandling og skogsdrift i Oslo og nærliggende kommuner, og endring i forskrift 29. mai 2015 om planlegging og godkjenning av landbruksveier her.