Lillomarkas Venner støtter NOAs aksjon mot bygging av omstridt skogsbilvei

NOA aksjonerer mot bygging av Dammyrdalsveien 13. juni

Naturvernforbundent i Oslo og Akershus (NOA) har denne sommeren aksjonert mot byggingen av en ny skogsbilvei, Dammyrdalsveien, mellom Sørkedalen og Lommedalen på Krokskogen. Veien bygges inntil grensen av Krokskogen naturreservat, i høyereliggende terreng med forekomster av gammel skog med truet, sjelden og sårbar natur. Dammyrdalsveien vil skjære av det siste sammenhengende beltet med veiløs natur mellom Oslo/Bærum og Ringerike. Blir veien vinterbrøytet, vil den ødelegge nærmarkas snøsikreste løype langs Gråseterveien.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus mener det ikke er nødvendig med noen egen saksbehandling etter Markaloven i denne saken, og har godkjent byggingen av veien. NOA mener slike saker, som har så stor betydning for bruken av marka som friluftsområde, må behandles etter markaloven, og har brakt saken inn for Sivilombudsmannen. LV har tidligere uttrykt vår støtte til denne klagen. Mens klagesaken ennå er under behandling hos Sivilombudsmannen, er veibyggingen startet opp.

Dette skjer langt fra Lillomarka. Men LV har likevel engasjert seg i saken og støttet Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) på prinsipielt grunnlag:

  • Store inngrep i marka, som veibygging, kan ha betydelige konsekvenser for naturopplevelse, artsmangfold og friluftsliv. Markaloven må anvendes ved vurdering av slike saker, for å sikre at konsekvensene for disse interessene får en reell utredning. Vi må gjøre alt vi kan for at fylkesmannens vurdering ikke blir stående, slik at det i verste fall blir nær fritt fram for veibygging i marka.
  • Det er meningsløst at dette omfattende inngrepet starter opp mens saken ennå er under behandling, dvs. klagesaken er ennå ikke er ferdigbehandlet hos Sivilombudsmannen. Inngrepsfri natur er en verdi som vi i stadig mindre grad tilgodeser våre etterkommere. Saksbehandlingen rundt veibygging i jomfruelig skog må følge foreskrevne retningslinjer, og sikre at slike, i praksis irreversible, inngrep må være svært godt begrunnet før de gjennomføres.
  • Det er et grunnleggende problem at skogbruket ikke er omfattet av markaloven og at markaforskriften som regulerer skogbruket ennå ikke er revidert og tilpasset markaloven.

Miljøpartiet de Grønnes stortingsrepresentant Rasmus Hansson forsvarer i Dagsavisen NOAs aksjoner for å stanse anleggsmaskinene:

– Jeg har stor sympati for aksjonene som nå pågår i Marka. I neste stortingsperiode vil jeg fremme forslag om en endring av markaloven slik at vi unngår en ny bølge av veiutbygginger i Marka. Denne saken illustrerer tydelig at loven gir altfor stort rom for større naturinngrep som svekker natur- og opplevelsesverdier i Norges viktigste friluftsområde, sier Hansson til Dagsavisen.

Også eventyrer og polfarer Liv Arnesen støtter NOAs aksjon:

– Dette er mitt hjertebarn. Det er et urørt område, hvor man kan gå milevis uten å se en skogsbilvei. Jeg bruker Marka mye og er of​te i akkurat dette området. Det er veldig trist om denne veien kommer. Vi er i ferd med å ødelegge den unike naturen vi har, det er bare til å gråte av. Nå må vi ta vare på det som er igjen, sier Arnesen.

Mer informasjon:

Oppslag i media:

Dagsavisen 26. mai 2017: Kjemper mot vei

Dagsavisen 27. juni: Går i veien igjen

Dagsavisen 1. juli 2017: Vil stanse veier

Les mer på NOA sine sider (14. juli 2017): Prøver å unngå oppmerksomhet om omstridt veianlegg