Status Huken

Det er stor aktivitet rundt Huken om dagen. Vi er først og fremst opptatt av to ting:

Åpning av Aurevannsbekken: vi ønsker at rekkefølgebestemmelsen i reguleringsplanen overholdes, slik at åpning av Aurevannsbekken har prioritet. Det har blitt foreslått at Huken skal brukes som konsertarena for store konserter. Dette lar seg ikke forene med at Aurevannsbekken åpnes og at vi får en blågrønn inngangsport til området. Vi ønsker ikke konsertarena. Bildet er fra planforslaget for Huken, og viser en mulighetsstudie for åpning av Aurevannsbekken.

Hindre spredning av fremmede arter: Reguleringsplanen sier klart og tydelig at Det skal lages en tiltaksplan som skal forhindre etablering og spredning av fremmede arter. Den har vi ikke sett noe til, på tross av at store mengder masser kjøres inn i Huken. Massene brukes til å fylle ut bruddkanter og til å bearbeide terrenget for anleggsingeniør av skiløyper og turveier. Men vi har dårlige erfaringer med masser som dumpes i marka. Både i skianlegget ved Linderudkollen, Lillomarka arena og nå Huken har fremmede arter raskt tatt over vegetasjonen, på tross av at det er satt klare krav til at massene som kjøres inn skal være rene. Bildet er fra Biofokus rapport 2022-102 og viser en blomstereng slik vi ønsker oss den i Huken

Les brev og annet stoff om saken:

25. august 2023: Brev til Byrådsavdeling for miljø og samferdsel fra Lillomarkas Venner, Naturvernforbundet i Groruddalen, Groruddalen miljøforum og Naturvernforbundet i Oslo og Akershus: Bekymring for Huken – blir reguleringsplanen fulgt opp etter intensjonene slik at tiltakene kommer allmenheten, naturen, friluftslivet og idretten til gode?

23. oktober 2023: Svar på brevet

11. november 2023: Brev til Bymiljøetaten fra Lillomarkas Venner: Bekymring om tilkjøring av masser til Huken

16. november 2023: Svar på brevet

November 2023: Budsjettinnspill Oslo-budsjettet for 2024 fra Lillomarkas Venner, Alnaelvas Venner, Naturvernforbundet i Groruddalen og Groruddalen Miljøforum: Huken etterbrukskrav

21. november 2023: Oppslag i Aftenposten om dumping av masser med radioaktivt uran. Tilsvarende masser er lagt i Huken, men det er foreløpig ikke undersøkt om det kommer radioaktivt sig fra disse. Side 1, side 2

Vi har laget en oppsummering av hovedpunkter når det gjelder fremmedarter i Huken

Reguleringsplanen for Huken

Biofokus rapport 2022-102: Huken pukkverk. Fremmede arter og fugl

Handlingsplan for biologisk mangfold i Oslo