Forfatterarkiv: Elin Gerd Langsholt

Hogsten i Maridalen – godkjenningen trekkes tilbake

En teig her og en teig der – til sammen en halv km2.

Mange har møtt overraskende hindringer på skituren i vinter, se innlegget nedenfor. Nå er imidlertid hogsten i Maridalen stoppet.

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) har kjørt en vellykket klageprosess, og Miljødirektoratet har nå opphevet godkjenningen av hogst i Maridalen landskapsvernområde, og saken er sendt tilbake til fylkesmannen for ny behandling. Hogsten, som er godt i gang, har dermed ikke de nødvendige tillatelser til videreføring.

I november kom beskjeden om at en hogst på til sammen en halv kvadratkilometer innenfor Maridalen landskapsvernområde var blitt godkjent. Vedtaket ble umiddelbart klaget inn, på bakgrunn av at hogstformen, flatehogst og nyplanting for ensalderskog, strider imot verneforskriftens målsetting om et fleraldret skogbilde og naturlig foryngelse. En foreløpig seier for skogvernet, altså, og vi venter i spenning på fylkesmannens nye vurdering.

Årsmøte i Lillomarkas Venner

Vinterstemning ved Kjulstjern. Foto: Arne Odden

Velkommen til årsmøte! Det holdes i Grorudveien 3 torsdag 15. mars fra kl 18:30.

Etter årsmøtet blir det åpent møte med Hukenstoff! Brynjar Fredheim fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo kommune, som er prosjektleder for Huken etterbruk, presentere status for arbeidet med å omregulere Huken fra steinbrudd til grøntområde. Spennende! Vel møtt!

Last ned:
Invitasjon til årsmøtet
Lillomarkas Venners årsberetning for 2017
Regnskap 2017 med budsjett for 2018

Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene for rulleskitrase ved Linderudkollen avvises

Romslige løyper ved Linderudkollen, januar 2017

Plan- og bygningsetaten (PBE), med henvisning til uttalelse fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus (FMOA) tar til fornuft og avviser søknaden fra STRAND/LØKEN ARKITEKTER AS om å asfaltere mesteparten av skitraseen, som forøvrig er bredere enn reguleringsplanen tilsier. FMOA skriver at et slikt tiltak «…ikke bare vil være i strid med reguleringsplanen, men også forutsetningene departementet la i tillatelse til oppstart..«. PBE konkluderer med at søknaden avvises og at saken nå er avsluttet.

Det kommer også fram at tiltakene «…vil være avhengig av en endring av reguleringsplan, ny høring og en eventuell stadfestelse etter markaloven § 6…» Saken er altså ikke nødvendigvis slutt, det gjenstår å se om Bymiljøetaten og/eller utbygger er villig til å gå gjennom en ny reguleringsprosess.

Nå gjenstår det å se hva PBE sier om dispensasjonssøknadene for snøproduksjon, rennhus og lysmaster. Det aller største bruddet på reguleringen for skianlegget på Linderudkollen er at man, uten søknad eller tillatelse, gjennomførte distribuert snøproduksjonsanlegg. Dette førte til mye større inngrep enn reguleringsplanen tillot. Rennhus og lysmaster er plassert utenfor reguleringsområdet for anlegget, og forringer badeplassen ved Kapteinsputten og dermed sommerbruken av stedet. Lillomarkas Venner er en av flere som har klaget på disse inngrepene. Klagene er fortsatt til behandling. Etter vår mening bør disse ulovlighetene få konsekvenser.

Det må bli en slutt på at Oslo kommunes etater regner med at det er lettere å få tilgivelse enn tillatelse når det gjennomføres tiltak som er ulovlige etter reguleringsbestemmelsene og markaloven, for deretter å søke om dispensasjon når det kommer inn klager. PBE og byrådet bør ta det ansvaret de er satt til slik at denne typen framgangsmåte ikke vil «lønne seg».

Les mer om saken her:

Ansvarlig søker arkitekt Strand/Løkens nabovarsel (i etterkant) mht. snøproduksjon
Naturvernforbundets og Lillomarkas Venners uttalelse om nabovarselet
Lillomarkas Venners krav om stans i det ulovlige arbeidet ved Kapteinsputten
Arkitekt Strand/Løkens søknad om disp mht. rennhus
Lillomarkas Venners krav om avvisning av søknad om dispensasjon fra reguleringsplan (stort dokument – kan ta litt tid å laste ned)
PBEs avslag på behandling av søknad om dispensasjon

Stem på årets Osloborger

Aftenposten arrangerer sin årvisse kåring av årets Osloborgen i disse dager. Leserne oppfordres til å stemme på en av kandidatene de har valgt ut. Det er mange verdige kandidater, men vi vil framheve en av dem: Håvard Pedersen. Han har jobbet som skogoppsynsmann i Lillomarka i en liten mannsalder, og har gjort en fantastisk innsats for å spre markaglede til allmennheten. Han har viet spesiell oppmerksomhet til skoleelever, og sørget for at alle skoleelever som sokner til Lillomarka kan historien om Ole Høyland og har besøkt hulen hans, og mange andre steder i Lillomarka. De som følger med på turprogrammet vårt vet at han velvillig stiller opp som kjentmann og guide når vi ber om en tur. De siste årene har han dessuten gjort en fantastisk innstats med å registrerer kulturminner i Lillomarka, hvorav mange er automatisk fredet, i og med at deres opphav er fra før reformasjonen i 1536. En oversikt over disse kulturminnene har han sjenerøst delt med oss, og dere kan finne den her.

For å avgi din stemme, kan du gå inn på: https://www.aftenposten.no/osloby/i/6njpB0/Disse-kan-bli-Arets-osloborger-2017, og stemme ved å trykke på bildet av kandidaten nederst.

Julegavetipset: gi bort et medlemskap i Lillomarkas Venner!

Er du på jakt etter en julegave til en som er opptatt av vårt flotte nærområde, Lillomarka? Da har vi et forslag: gi et medlemskap i Lillomarkas Venner. Lillomarkas Venner arbeider for å sikre naturen og friluftslivet i Lillomarka for framtiden.

 

Slik gjør du:
1) send navn og adresse for det nye medlemmet til post@lillomarkasvenner.no
2) betal inn medlemsavgiften på 100 kroner til vårt kontonummer 0530 30 46455
3) skriv ut medlemskortet, som ligger i to varianter her.

Lillomarkas Venner ønsker alle en god jul med fine turer i vinterskogen.