Forslag til årsmøtet

Vi har fått inn to forslag som ønskes behandlet på årsmøtet. Forslagsstiller for begge sakene er Ben Borgen, som er medlem i Lillomarkas Venner.

Sak 1: Lillomarka som landskapsvernområd
Årsmøtet ønsker at Lillomarka som helhet blir et landskapsvernområde.
Vi viser til behovet for å verne natur spesielt i bynære områder. Norge har lite verneområder og målet er jo både fra FN, EU og Stortinget at nye områder må vernes innen 2030 for å nå de mål verdenssamfunnet har satt seg om å bevare urskog og arter.
Å bevare hele Lillomarka urørt vil være et bidrag til å nå disse nødvendige mål.

Sak 2: Navnekonkurranse
Lillomarkas Venner utlyser en navnekonkurranse hvor man innen oktober ber om innspill for å gi et navn til den flotte fossen i Huken. I tråd med markaloven kan ikke denne 10 meter store fossen bygges ned eller kuttes 5 meter.

Når det gjelder sak 1, viser styret til pågående arbeid for å få til et landskapsvernområde i Lillomarka. Sammen med Naturvernforbundet i Oslo og Akershus, lanserte vi i 2015 et forslag om vern av store deler av Lillomarka som landskapsvernområde etter naturmangfoldsloven. Forslagets hovedtanke var å sikre Lillomarka for friluftsliv og en skogsdrift som tar hensyn til opplevelsesverdier i skogen. Les mer om dette forslaget på våre hjemmesider, her: https://lillomarkasvenner.no/lillomarka-landskapsvernomrade/

Velkommen til årsmøte 2023

Årsmøtet holdes i år i flerbrukshuset på Grorud tirsdag 25. april.

Last ned årsmøtepapirene her:
Innkalling til årsmøtet
Årsberetning
Regnskap for 2022
Noter til regnskapet for 2022 / Regnskap for plasseringskonto

Bøkesanger på Hestejordene, Foto: Bjørn Einar Sakseid

Etter årsmøtet: Alternativt skogbruk
Norges naturskoger forsvinner samtidig som vi vet at gammelskogen er levested for 40% av våre mest utsatte arter. Kan det drives et skogbruk som tar hensyn til skogens artsmangfold og klimapotensiale og som samtidig er lønnsomt? Gjermund Andersen har i en liten mannsalder jobbet med problemstillingen. Etter årsmøtet forteller han om dette aktuelle temaet, med et lokalblikk på Lillomarka.

Enkel bevertning.
Vel møtt!

Årets turer er under planlegging, følg med på oppdaterinnger. Foreløpig turplan:

Tema og sted for turennår
Salamandertur til Bamsetjernsøndag 14. mai kl. 11
Artsjakt med artsorakeletmai/juni
Tur gjennom gammelskogkorridoren i LillomarkaEttermiddag eller helgedag i juni
Fugletur fra kulturverket Flammen i Nittedalsøndag 4. juni kl. 10
Villblomsttur fra Sørli i Nittedal på villblomstens dagsøndag 18. juni kl. 11
Tur over Barlindåsentorsdag 10. august
Insekttur på Hestejordeneonsdag 23. august
KulTURminner fra Solemskogensøndag 27. august kl.11
Sopptur på Slattumonsdag 6. september kl. 17
Lillomarka på langs og tvers langs helårstraseenhelg i september

Info fra Bymiljøetaten om å kanthogst og tilrettelegging av friområdene for hund på Grefsenkollveien og Isdammen på Årvoll

«Oslokomposten har behov for grønn flis for å sikre riktig varmegang i komposten. De har nå spurt oss om vi har mer flis de kan kjøpe før det blir for kaldt ute. For oss er det ønskelig å fjerne flisen så raskt som mulig. Derfor benytter vi nå muligheten til å få gjennomført disse prosjektene. Planen er også inngjerding av disse hundeluftingsområdene, men det er ikke sikkert at vi rekker dette i år.

 Vi starter med Grefsenkollveien. Her kanthogges hundeluftingsområdet og innkjørselen. Større trær prøver vi å spare, noen lauvtrær vil eventuelt beskjæres. Isdammen fortsetter vi med eller så må dette område vente til neste år. Ved isdammen vil vi også hogge ved den geologiskt interessante fjellveggen for å få frem denne bedre. Tiltakene vil ikke berøre registrerte natur- og kulturminner. Se kartene nedenfor som viser de aktuelle områdene.»

Grefsenkollveien. Blåmarkert er området som skal kanthogges/fristilles, gulskravert viser naturverdier i området. (Området som skal gjerdes inn er mindre enn det blå området.)

Isdammen. Blåmarkert er området som skal kanthogges/fristilles, gulskravert viser naturverdier i området. (Området som skal gjerdes inn er mindre enn det blå området.)

Apropos ryddingen av den geologisk interessante fjellveggen, sjekk denne lenken til artikkelen «Grefsenåsen – Årvollåsen, et internasjonalt monument»:

Grefsenåsen-Årvollåsen – et internasjonalt geologisk monument – Naturhistorisk museum (uio.no)